Роз’яснення щодо складання щорічних Планів розвитку гірничих робіт

04 вересня 2020

Річний план розвитку гірничих робіт (далі – річний план) – документ, що розробляється користувачем надр та погоджується згідно ст. 19 Гірничого закону України з органами гірничого нагляду. У ньому визначаються напрямки розвитку гірничих робіт з дотриманням параметрів систем розробки, передбачених проектами розробки родовищ, обсяги видобутку корисних копалин, обсяги виконання геологорозвідувальних, розкривних, рекультиваційних, гірничокапітальних і гірничопідготовчих робіт, обсяги переробки мінеральної сировини та інших робіт, передбачених технічними проектами розробки родовищ при дотриманні  безпечних умов праці.

Річні плани розробляються у відповідності із погодженими та затвердженими проектами розробки родовищ, законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони надр, промислової безпеки, охорони праці та охорони навколишнього природного середовища і погоджуються з територіальними управліннями Держпраці.

Узгодження річних планів здійснюється з метою забезпечення раціонального і безпечного ведення гірських робіт, дотримання законодавчих і нормативних вимог, умов ліцензій на користування надрами, проектних рішень щодо відпрацювання запасів корисних копалин і їх переробці, встановлення оптимальних величин нормативів втрат корисних копалин, недопущення понаднормативних втрат, вибіркового відпрацювання родовищ корисних копалин і їх псування від неправильного ведення гірських робіт, своєчасного відновлення порушених гірничими роботами земель, охорони підроблюваних будівель і споруд, випереджаючого геологічного вивчення надр, а також виконання заходів з охорони надр, промислової безпеки та запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на навколишнє середовище.

Погодження річних планів розвитку гірничих робіт здійснюється за наявності:

– спеціального дозволу на користування надрами;

– акту гірничого відводу;

–  дозволу або декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

– проекту розробки, затвердженого та погодженого у встановленому порядку.

Проект плану розвитку гірничих робіт складається з пояснювальної записки, графічної геолого-маркшейдерської документації та додатків

Пояснювальна записка.

За основу річного плану розробки родовищ корисних копалин використовують: геологічний звіт, згідно якого затверджені запаси в ДКЗ; робочий проект розробки родовища корисної копалини; інструкції та інші нормативні документи. Загальне керівництво роботами по складанню плану розвитку гірничих робіт здійснює головний інженер підприємства (технічний керівник). У розробці плану беруть участь спеціалісти відповідних служб та відділів. Річний план затверджується керівником підприємства (організації).

Пояснювальна записка складається з титульного аркуша, змісту та протоколу засідання технічної ради підприємства. Окремо надається протокол спільного розгляду плану розвитку гірничих робіт (2 примірника).

І. Основні показники проекту (плану розвитку гірничих робіт).

1.1. Геологічна інформація:

– геолого-промислова характеристика родовища;

– геологічна будова родовища;

– гідрогеологічні умови родовища;

– якісна характеристика корисних копалин;

– балансові та промислові запаси корисних копалин (за протоколом ДКЗ та на час поповнюючої зйомки);

– втрати та зубожіння корисних копалин;

– охорона надр та оточуючого природного середовища від шкідливого впливу гірничих робіт (та переробки мінеральної сировини);

– експлуатаційна розвідка;

– геолого-маркшейдерська служба підприємства (загальні відомості про геолого-маркшейдерську службу підприємства; перелік основної геолого-маркшейдерської та гірничотехнічної документації).

1.2. Гірничі роботи:

– основні напрямки розвитку гірничих робіт;

– розкривання та підготовка до експлуатації нових горизонтів (уступів);

– система розробки родовища та розрахунок її параметрів;

– технологія та організація гірничих робіт;

– розрахунок необхідної кількості гірничого обладнання;

– календарні плани гірничих робіт (режим гірничих робіт та потужність кар’єру, календарний план розкривних робіт, календарний план видобувних робіт, відвальні роботи, осушення та водовідлив);

– технологія переробки сировини;

– вибухові роботи: технологія робіт; розрахунок ширини вибухонебезпечної зони; диспозиція постів оточення, наказ про призначення сигналістів.

1.3. Рекультивація земель, порушених гірничими роботами.

1.4. Кар’єрний транспорт:

– загальні відомості;

– розрахунок необхідної кількості транспортних засобів.

1.5. Електрозабезпечення та освітлення.

1.6. Водовідлив та водовідвід.

1.7. Ремонтна служба.

1.8. Охорона праці.

ІІ. Графічна геолого-маркшейдерська документація.

2.1. До геолого-маркшейдерської графічної документації належать:

– зведено-сумісний план гірничих робіт (М1:1000, :2000, :5000);

– погоризонтні плани гірничих робіт з розбивкою по кварталах (М1:1000, 1:2000);

– геологічні розрізи або профільні лінії;

– профілі в’їзних траншей або автодоріг та інше;

– паспорти вибоїв;

– паспорти завантаження автосамоскидів;

– паспорти складів (готової продукції, сировини та інше);

– принципова однолінійна електросхема.

2.2. Графічна геолого-маркшейдерська документація повинна відображати:

2.2.1. Розвиток розкривних, гірничопідготовчих та видобувних робіт на період, що планується;

2.2.2. Фактичне положення гірничих робіт з відмітками верхніх і нижніх бровок горизонтів (уступів) на дату маркшейдерської зйомки та очікуване на початок року, що планується;

2.2.3. Проектні контури відпрацювання уступу (на погоризонтних планах);

2.2.4. Лінії геологічних розрізів та профільні лінії;

2.2.5. Розташування основного обладнання на розкривних, видобувних та інших гірничих роботах;

2.2.6. Обсяг та термін виконання гірничопідготовчих, розкривних, видобувних, рекультиваційних та інших гірничих робіт.

2.3. На зведено-сумісний план гірничих розробок наносяться:

2.3.1. Межі гірничих та земельних відводів; технічна границя родовища; контур підрахунку запасів по категоріям (вказується категорія, номер геологічного блоку, кількість запасів); геологічні розрізи або профільні лінії; водоохоронна зона; у разі проведення вибухових робіт – пости оточення; санітарна зона; всі небезпечні зони; технологічні зони (газопровід, лінії електропередач високої напруги та інше); залізничні та автомобільні дороги (вказується тип транспорту, довжина); лінії електропередач з зазначеною напругою; відвали; дамби; штучні та природні водоймища; зумпф (вказується об’єм, марка насосу); будівлі, споруди та інші об’єкти, які знаходяться в межах вибухонебезпечної зони на час повної відробки родовища; повна інформація по рельєфу.

2.3.2. Очікуване на початок наступного року положення бровок по розкривних, видобувних горизонтах, відвалах (виділяється чорним кольором, вказується об’єм).

2.3.3. Верхня та нижня бровки розкривних та видобувних горизонтів, ярусів, відвалів на кінець періоду, що планується, виділяються червоним кольором (вказуються червоним: рік, річний об’єм по розкриву та видобутку, відмітку горизонту або номер уступу, тип та номер екскаватора). Планові роботи по рекультивації наносять згідно “Умовних позначень для гірничо-графічної документації”.

2.3.4. Титульний напис; погодження з зацікавленими сторонами (організаціями); підпис технічного керівника підприємства та маркшейдера; печатка підприємства; умовні позначення.

2.4. На погоризонтних планах наносяться:

2.4.1. Лінії гірничого та земельного відводів (тільки перший від поверхні розкривний горизонт (уступ) відводів; технічна межа даного горизонту; геологічні розрізи або профільні лінії; контури затверджених запасів за категоріями (вказують категорію, номер блоку та об’єм).

2.4.2. Очікуване положення бровок горизонтів на початок періоду, що планується, показують червоним кольором.

2.4.3. Всередині підлягаючого відпрацюванню контуру вказують: рік, квартал, об’єм видобутку або розкриву, тип екскаватора, бульдозера або іншої гірничо-видобувної техніки.

2.4.4. На кожному горизонті (уступі) штриховою лінією наносять нижню бровку горизонту що лежить вище (існуючу і ту, що планують).

2.4.5. Підписи головного інженера (керівника) та маркшейдера.

2.5. На геологічних розрізах або профільних лініях наносяться:

2.5.1. Назва розрізу; назва родовища корисних копалин; масштаб; дата поповнення графічної документації: границі гірничого та земельного відводів; технічна границя родовища; границі підрахунку запасів; границі небезпечних зон; період, що планується, по кварталам (виділяють червоним, площу замальовують кольорами по кварталам; всередині вказують: об’єм, квартал, тип видобувного механізму).

2.5.2. Всі написи, лінії та умовні позначення, які відносяться до періоду, що планується, зображують на календарних планах розрізів фарбою та іншим креслярським приладдям у відповідності з інформацією на планово-графічних матеріалах, проставляють дату поповнення.

2.6. На профілях в’їзних траншей та внутрішньокар’єрних автодоріг наносяться: назва профілю та родовища, масштаб, пікети через 10 м або 20 м, дата поповнення, підпис маркшейдера..

2.7. Паспорти вибоїв складаються у відповідності з робочим проектом розробки родовища та Правилами охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом (складає начальник кар’єру або відповідальний за ведення гірничих робіт), погоджує маркшейдер, затверджує технічний керівник (головний інженер).

III. Додатки. Копії:

3.1. Копія спеціального дозволу на право користування ділянкою надр.

3.2. Копія Акту про надання гірничого відводу, довідки про реєстрацію гірничого відводу.

3.3. Копія державного акту або договору оренди на право користування земельною ділянкою.

3.4. Копія протоколу ДКЗ України про запаси корисних копалин.

3.5. Довідка про оплату за користування надрами та геологорозвідку.

3.6. Виписку зі статуту підприємства про право розробки родовища корисних копалин та переробки мінеральної сировини.

3.7. Відомості про атестацію робочих місць.

3.8. Довідка про наявність спеціалістів.

3.9. Довідка про наявність обладнання, машин та механізмів.

3.10. Комплексні заходи до колективного договору з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

3.11. Копії наказів про призначення відповідальних осіб за ведення гірничих робіт, геолого-маркшейдерських робіт.

3.12. Копії протоколів або посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників підприємства.

3.13. Копії дозволів або декларацій на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

3.14. Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про реєстрацію підприємства із зазначенням ідентифікаційного коду та  видів діяльності за КВЕД.

3.15. Заходи зі створення безпечних умов при проведенні вибухових робіт, затверджені технічним керівником підприємства та погоджені керівником вибухових робіт.

3.16. Протокол спільного розгляду Плану розвитку гірничих робіт (з інформацією про обсяги видобувних, розкривних робіт, та втрат за попередній рік та планові обсяги на наступний рік) – 2 прим.

3.17. Паспорти завантаження автосамоскидів.

3.18. Паспорти ведення гірничих робіт (розкривних, видобувних, та інш.)

Підприємства або об’єкти, які розпочинають роботи вперше, річні плани подають поза графіком.

Річний план розглядається за наявності Робочого проекту розробки родовища корисних копалин у присутності уповноважених осіб користувача надр, які є фахівцями з відповідних питань, у тому числі одного з керівників суб’єкту господарювання.

Результати розгляду річного плану оформляються протоколом. За результатами розгляду можуть бути прийняті рішення з погодження річного плану або відмови у погодженні чи переносу дати розгляду.

Виконання гірничих робіт без погодження з Управлінням Держпраці у Харківській області , а також з відхиленням від погодженого річного плану не допускається. При виявлені в ході ведення гірничих робіт змін у геологічних, гідрогеологічних і гірничотехнічних умовах розробки родовища чи розробки окремих виїмкових одиниць, необхідні зміни повинні вноситися в річний план за погодженням з Управлінням Держпраці у Харківській області.

Особи, які допустили порушення погоджених планів та вимог діючого законодавства, притягаються до відповідальності.