Роз’яснення суб’єктам господарювання, які здійснюють розробку родовищ підземних вод, щодо складання річних Планів видобутку та витрат мінеральних, питних та технічних підземних вод (На виконання вимог статті 51 Кодексу України про надра)

04 вересня 2020
 1. Під річним Планом видобутку та витрат мінеральних, питних та технічних підземних вод, (далі – План видобутку) приймається документ, складений надрокористувачем (за наявності гідрогеолога, або договору на гідрогеологічний супровід за розробкою родовища підземних вод), який визначає правильність розробки родовища підземних вод, об’єми видобутку підземних вод, об’єми розливу та фасування води (при наявності виробництв з водопідготовки та розливу), проведення режимних гідрогеологічних спостережень, та інших робіт, передбачених умовами спеціального дозволу на користування надрами, угодою про умови користування надрами, протоколом Державної комісії по запасам корисних копалин України (далі – ДКЗ України), технічним проектом (технологічною схемою) розробки родовищ (геологічного вивчення у тому числі дослідно-промислової) підземних вод (далі – технічний Проект).
 2. Погодження Планів видобутку здійснюється з метою забезпечення дотримання законодавчих та нормативних актів з охорони праці, промислової безпеки та охорони надр, дотримання проектних рішень по видобутку запасів підземних вод, їх застосування, встановлення оптимальних нормативних  величин  втрат підземних вод, недопущення наднормативних втрат, недопущення передчасного виснаження родовища, забезпечення проведення гідрогеологічних спостережень, заходів щодо охорони надр та навколишнього природного середовища.
 3. Плани видобутку розробляються згідно із затвердженими та погодженими технічними Проектами, законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони надр, охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього природного середовища.
 4. Плани видобутку повинні передбачати:

– заходи з охорони надр щодо раціонального та комплексного використання гідромінеральних ресурсів, які забезпечують оптимальний режим експлуатації водозабірних споруд і відбір підземних вод в межах затверджених експлуатаційних запасів;

– кількість експлуатаційних, резервних та спостережних свердловин (джерел), а також вибір та обґрунтування технологічного режиму їх роботи;

– комплекс заходів щодо безперебійного забезпечення підземними водами всіх споживачів і створенню раціональної системи експлуатації родовищ;

– комплекс гідрогеологічних спостережень (моніторинг підземних вод) і контроль за розробкою родовищ підземних вод та порядок їх проведення;

– заходи із забезпечення охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації свердловин;

– нормативи втрат підземних вод під час їх відбору, транспортування та використання;

– заходи з охорони родовища від забруднення і передчасного виснаження, а також, наявності зон санітарної охорони, використання прогресивних методів та приладів для контролю якості підземних вод;

– заходи з технічного обслуговування та ремонту свердловин.

– проведення у разі потреби робіт з ліквідаційного тампонажу (консервації) свердловин;

 1. Проведення робіт по видобутку підземних вод без погодженого з Управлінням Держпраці Плану видобутку вод є  порушенням умов надання спеціального дозволу на користування надрами і тягне за собою адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність.
 2. Під час розгляду річного Плану увага звертається на:

– відповідність передбачених Планом видобутку основних технічних та технологічних параметрів розробки родовища фактичним геологічним та гірничотехнічним умовам, їх ефективність в частині раціонального видобутку підземних вод та промислової безпеки;

– запобігання понаднормативних втрат;

– відповідність нормативів втрат при видобутку, транспортуванні, підготовці та використанні проектним показникам та умовам визначеними в Протоколі ДКЗ;

– наявність діючого спеціального дозволу на користування надрами та виконання його умов в частині державного гірничого нагляду;

– наявність гірничого (для мінеральних вод) та земельного відводу;

– обґрунтування техніко-економічними розрахунками нормативів втрат (гідрогеологічно обумовлених і технологічних);

– ефективність заходів по раціональному використанню та охорони надр;

– дотримання вимог з охорони праці та промислової безпеки

 1. Результати розгляду Плану видобутку оформлюються протоколом, в якому зазначаються представники Управління Держпраці та надрокористувача,  які брали участь в його розгляді. За результатами розгляду можуть бути прийняті рішення з погодження Плану видобутку, або відмови у погодженні чи переносу дати розгляду.

В протокол розгляду Плану  видобутку включаються рішення щодо запланованих об’ємів видобутку, витрат та втрат підземних вод, умови з усунення виявлених недоліків Плану видобутку (за наявності), обов’язкові рекомендації по підвищенню рівня раціонального та комплексного використання запасів корисних копалин, промислової безпеки, гідрогеологічного обслуговування та охорони праці, промислової безпеки та навколишнього середовища.

Погодженню не підлягають Плани видобутку у випадках виявлення в них порушень законодавчих та нормативно-правових актів, умов спеціальних дозволів на користування надрами в частині гірничого нагляду, відхилень від технічних Проектів, систематичного порушення надрокористувачем законодавства «Про надра», встановлених правил та норм безпеки, невиконання умов погодження Планів видобутку за попередній період.

 1. Під час виконання на підприємстві робіт пов’язаних з експлуатацією свердловин, гідрогеологічних спостережень іншими підприємствами, слід враховувати спроможність таких підприємств виконувати роботи, що пов’язані з підвищеною небезпекою згідно чинного законодавства. Також вищевказані роботи повинні бути передбачені технічним Проектом.
 2. При виявлені під час видобутку підземних вод змін гідрогеологічних умов розробки родовища або змін нормативів втрат, необхідні зміни вносяться в План видобутку за узгодженням з Управлінням Держпраці.
 3. Пояснювальна записка Плану видобутку повинна складатися з таких розділів:

10.1. Загальні відомості про суб’єкт господарювання, проектувальника технологічної схеми, про географічне та адміністративне положення родовища підземних вод, клімат, орогідрографію та рельєф району, коротку характеристику основних водоспоживачів.

10.2. Короткі відомості про геологічну будову і гідрогеологічні умови родовища, у тому числі відомості про стратиграфію, літологію і тектоніку району, дані про приуроченість родовища підземних вод до певних геологічних структур, глибинні залягання, потужність, літологічний склад порід водоносного горизонту, який планується до експлуатації, характеристику підстеляючих і покриваючих порід, положення вільної або п’єзометричної поверхні підземних вод, зв’язок їх з водами інших горизонтів і поверхневих водотоків.

10.3. Характеристика підземних вод, включаючи основні типи і коротку характеристику їх хімічного складу, експлуатаційні запаси (затверджені та які фактично використовуються), спостереження за режимом вод протягом року, стан сучасної і перспективної потреби в підземних водах.

10.4. Відомості про виконання умов спеціального дозволу на користування надрами та рекомендацій протоколу ДКЗ України.

10.5.  Відомості, які характеризують сучасний стан гідрогеологічного та гідромінерального господарства (санаторію,  заводу або цеху розливу та ін.), існуючу систему експлуатації родовища підземних  вод, включаючи коротку характеристику джерел, конструкцію і технічний стан експлуатаційних і спостережних свердловин, зовнішніх мінералопроводів, накопичувальних ємностей та іншого обладнання і пристроїв.

10.6. Розрахунок споживання мінеральної води.

10.7. Обґрунтування та розрахунок витрат мінеральної води.

10.8. Обґрунтування та розрахунок нормативів втрат мінеральних вод під час їх відбору (гідрогеологічно обумовлених і технологічних), транспортування, підготовки та використання (у разі якщо планується).

10.9. План гідрогеологічних і бальнеотехнічних заходів щодо забезпечення раціональної експлуатації родовища і комплексному використанню мінеральної води, створенню нового або реконструкції існуючого гідромінерального господарства.

10.10. Заходи з охорони родовищ підземних вод від забруднення і передчасного виснаження.

 

10.11. Заходи з охорони навколишнього природного середовища.

10.12. Програма гідрогеологічних режимних спостережень:

– вимірювання відбору вод і співставлення з даними затверджених експлуатаційних документів, встановленими умовами дозволу на спецводокористування;

– визначення якісного складу води (фізико-хімічних властивостей) з періодичністю, що враховує ступінь захисту водозаборів від забруднення та особливості водокористування;

– спостереження за мікробіологічними і санітарно-бактеріологічними показниками підземних вод;

–  вимірювання температури і рівнів (статистичного і динамічного) води у свердловині.

10.13. Заходи з забезпечення охорони праці та  промислової безпеки під час експлуатації, ремонту свердловин, споруд і обладнання.

10.14. Заходи щодо продовження терміну служби свердловин, водопроводів, споруд і обладнання.

10.15. Окремі дані можуть бути наведені у вигляді таблиць, у т.ч.:

– каталог пробурених та діючих на родовищі розвідувальних, експлуатаційних, спостережних та резервних свердловин з короткою їх характеристикою та відповідність стану свердловин технологічній схемі;

–  результати режимних спостережень (середньомісячні за останній рік) або дані дослідних робіт у випадках свердловин, які вводяться знову;

– результати хімічних, газових, санітарно-бактеріологічних і радіологічних аналізів підземних вод;

– план відбору, витрат та втрат підземних вод на наступний рік;

– фактичні дані про видобуток, витрати та втрати підземних вод у поточному році.

 1. Графічні матеріали Плану видобутку:

11.1. Оглядовий план (схема) району родовища з нанесеними основними населеними пунктами та комунікаціями (у масштабі 1:100000- 1:600000).

11.2.  Карти і розрізи, які характеризують геолого-гідрогеологічні особливості родовища підземних вод або його ділянки.

11.3. План розташування експлуатаційних, спостережних, резервних та ліквідованих (законсервованих) свердловин.

11.4. Геолого-технічні розрізи експлуатаційних, спостережних та резервних свердловин з даними про дебіти, напори, хімічний склад води, її температуру тощо.

11.5. Схеми надкаптажних та прикаптажних споруд.

11.6. Схеми розміщення свердловин та систем експлуатації на топооснові (масштаб 1:2000 – 1:500), включаючи ліквідовані, існуючі і проектні свердловини, каптажні і очисні споруди, водопроводи, транспортні комунікації, а також розташування границь округу гірничо-санітарної охорони родовища, границь земельного відводу, границь гірничого відводу (для мінеральних вод).

Обов’язковими додатками до технологічної схеми розробки родовищ підземних вод мають бути:

–  копія спеціального дозволу на користування надрами;

– копія протоколу ДКЗ України про підтвердження запасів підземних вод і рекомендації з їх використання;

– копію земельного та гірничого (для мінеральної води) відводів;

–  копію дозволу на спеціальне водокористування;

–  копію паспорту свердловини;

– копії паспортів на контрольно – вимірювальні прилади;

–  копію технічного паспорту на насосну станцію свердловини та  споруди які задіяні в системі водопостачання;

– копії звітів про здійснення авторського нагляду за показниками розробки родовища і підвищення ефективності розробки;

– копії актів генеральних перевірок стану свердловин;

– копії протоколів перевірки якості води;

– копію журналу обліку видобутку води;

– копію  форми Ф-7гр;

– комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму;

– копії протоколів та посвідчень про навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників задіяних в обслуговуванні системи водопостачання та водовідведення підприємства;

– копії дозволів або декларацій на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

– протокол спільного розгляду Плану видобутку (з інформацією про обсяги видобутку, та втрат за попередній рік та планові обсяги на наступний рік) – 2 прим.

 1. Розгляд Планів видобутку здійснюється за графіком у період не раніше 1-го жовтня і не пізніше 25-го грудня року, попереднього до року на який розроблений план.
 2. Суб’єкт господарювання повідомляється про заплановану дату розгляду Плану видобутку не пізніше ніж за два місяці до розгляду.
 3. Дата розгляду може бути перенесена за ініціативою суб’єкта господарювання при поданні письмового обґрунтування.
 4. В обох випадках переносу дати розгляду, суб’єкту господарювання надається відповідне повідомлення.
 5. Для суб’єктів господарювання, які розпочинають роботи вперше, Плани видобутку надаються поза графіком, термін розгляду не повинний перевищувати 30 днів після їх подання.
 6. У випадках необхідності отримання додаткових матеріалів Управління Держпраці має право направити вмотивований запит і перенести розгляд річного плану на термін не пізніше 10 днів з моменту отримання відповідних документів.
 7. Річний план розглядається у присутності гідрогеолога та технічного керівника підприємства.